Rekonstrukce

Záchrana kostela sv. J.N. pro další generaci – odvodnění paty kostela a obnova malby v presbytáři

Termín rekonstrukce

6-11/2014

Celkové výdaje

cca. 5,9 mil.

Podpora ROP Jihozápad

cca. 4,9 mil.

Popis projektu

Na rekonstrukci střešní krytiny, fasád a interiérových omítek provedenou v I. etapě v letech 2011 – 2013 navázala ve II. etapě oprava a očištění venkovních schodišť, odvodnění paty zdiva kostela, oprava a repasování oken a venkovních dveří. Dále byla v interiéru kostela provedena restaurátorská obnova nástěnných maleb v prostoru presbytáře pocházející z roku 1915. Projekt „Záchrana kostela sv. J.N. pro další generaci – odvodnění paty kostela a obnova malby v presbytáři.“ je spolufinancován z prostředků Regionálního operačního programu ROP Jihozápad. Dále se na financování podílí farnost vlastními zdroji, ze sbírek věřících, půjčkami od Biskupství českobudějovického.

Do příštího období je plánována rekonstrukce varhan, která bude realizována v etapách dle disponibilních finančních prostředků farnosti.

Rekonstrukce kostela

Dne 7. listopadu 2011 byly oficiálně ukončeny práce na rekonstrukci kostela sv. Jana Nepomuckého a podepsán předávací protokol stavby. Rekonstrukce kostela probíhala ve 2 etapách, z nichž první od února 2010 do července 2011, druhá pak od srpna do listopadu 2011. V první etapě byla provedena rekonstrukce fasády hlavní věže, započata výměna střešní krytiny, oprava zbývajících ploch fasády a stavební úpravy v interiéru kostela. Ve druhé etapě byla dokončena zbývající plocha fasád, výměna střešní krytiny a veškeré práce v interiéru kostela.

Díky finanční podpoře Evropské unie, poskytnuté prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad, se kostel těsně před svými 100. narozeninami dočkal nového zastřešení, nové fasády, nových rozvodů elektroinstalace, osvětlení, ozvučení, zabezpečovacího zařízení a výmalby. Rekonstrukce kostela si vyžádala náklady ve výši 9,8 mil. Kč, z toho dotace ROP činila 8,2 mil. Kč, zbývající částka 1,6 mil. Kč představovala vlastní finanční podíl farnosti.

Díky finanční podpoře Statutárního města České Budějovice bylo dále možno provést další práce, jejichž nutnost byla vyvolána celkovou rekonstrukcí kostela. Jednalo se o výměnu oken a restaurátorské práce na kamenných prvcích fasády a vitrážovém zasklení na jižní fasádě. Na tyto další práce Statutární město České Budějovice přispělo v období 2010 – 2011 částkou cca 1,1 mil. Kč, přičemž vlastní podíl farnosti činil dalších 0,4 mil. Kč.

Kostel se tak právem znovu stal hlavní dominantou jižní části našeho města a díky zvelebení vnitřního prostoru a jeho okolí může opět sloužit bohoslužbám a stát se i místem konání přednášek, koncertů a dalších společensky atraktivních akcí.

Díky uzavřeným partnerským smlouvám se Statutárním městem České Budějovice, Nemocnicí České Budějovice a.s., Biskupstvím českobudějovickým a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu bude další úsilí zaměřeno na oslovení co možná nejširšího spektra návštěvníků kostela tak, aby kostel byl místem nejen pro duchovní, ale i kulturní vyžití.

Další fotografie z období před rekonstrukcí, při rekonstrukci i po rekonstrukci naleznete ve fotogalerii.